نام تجاری FUT-SG125-8P 5.0-8.0MHZ/90R, Sector Probe for UF760AG/UF-890AG
مدل FUT-SG125-8P Sector Probe for UF760AG/UF-890AG
حوزه ی عملکردی در دستگاه UF-890AG